Угода користувачів

 1. Загальні положення
  1. Ця Угода користувачів (надалі — Угода) регулює взаємовідносини, які виникають між Постачальником, Виробником і Замовником у зв'язку із використанням Виробником та Замовником сервісів Сайту https://zamovshafu.com.ua (надалі — Сайт) та наданням Постачальником послуг Виробнику та Замовнику за допомогою Сайту, а також виконанням Виробником і Замовником взятих на себе зобов'язань за цією Угодою. Постачальник, Виробник і Замовник надалі разом можуть іменуватись Сторони, а кожний окремо — Сторона; Виробник і Замовник разом також можуть іменуватись Користувачі або Ви.
  2. Ця угода є договором приєднання та укладається в порядку, передбаченому статтею 634 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Користувачів до запропонованого Постачальником договору. Користувачі не можуть запропонувати свої умови договору.
  3. Ця Угода укладається шляхом прийняття (акцепту) Користувачем пропозиції (оферти) Постачальника укласти договір приєднання. Реєструючись на Сайті та проставляючи відмітку про згоду з цією Угодою, Ви приймаєте пропозицію Постачальника укласти договір (цю Угоду), погоджуєтесь з усіма умовами цією Угоди, а також зобов'язуєтесь дотримуватись цієї Угоди та укладених ними письмових договорів, зазначених у пункті 1.8. Угоди, без будь-яких умов, застережень та обмежень.
  4. Реєструючись на Сайті Ви надаєте згоду на отримання від Постачальника повідомлень/дзвінків каналами зв'язку, зазначеними Вами у реєстраційній формі під час реєстрації на Сайті. Повідомляємо, що використання сервісі Сайту є обмеженим або неможливим у випадку ненадання такої згоди.
  5. Угода є укладеною в момент реєстрації Користувача на сайті та не потребує окремого укладення/підписання інших документів, окрім випадків, визначених цією Угодою.
  6. Перед тим як реєструватись на Сайті та користуватись його сервісами, просимо Вас уважно ознайомитись з цією Угодою. Якщо Ви не згодні з умовами цієї Угоди та/або вона суперечить Вашим інтересам, Ви маєте право не приєднуватись до цієї Угоди. В такому випадку договір приєднання вважається неукладеним та Постачальник не може надавати Вам послуги за допомогою Сайту.
  7. Порядок обробки персональних даних користувачів Сайту, мета та цілі такої обробки, регулюється Політикою конфіденційності, яка є невід'ємною частиною цієї Угоди. Реєструючись на Сайті Ви надає Постачальнику згоду на обробку останнім Ваших персональних даних.
  8. Ця угода також регулює взаємовідносин, які виникають між Постачальником і Виробником/Замовником на підставі укладених між ними договорів на надання інформаційних послуг Постачальником Виробнику та/або Постачальником Замовнику, а також договорів на виготовлення меблів, укладених між Виробником і Замовником (надалі — Договір (-и)).
  9. Якщо зміст цієї Угоди суперечить підписаним між Сторонами Договорам, перевага у регулюванні взаємовідносин між Сторонами надається умовам цієї Угоди.
  10. Якщо зміст договору на виготовлення меблів, укладеного між Виробником і Замовником суперечить цій Угоді або не відповідає затвердженій Постачальником типовій формі договору, перевага у регулюванні відповідних правовідносин між Виробником і Замовником надається цій Угоді та типовій формі договору. Ви можете переглянути Типову форму договору на виготовлення меблів за посиланням https://zamovshafu.com.ua/download/standardcontract. Постачальник не контролює відповідність змісту укладеного між Виробником і Замовником договору на виготовлення меблів Типовій формі договору і не несе будь-якої відповідальності у разі невідповідності договору Типовій формі.
  11. Постачальник має право в односторонньому порядку змінювати цю Угоду без будь-якого попереднього погодження з іншими Сторонами. Інформація про зміни в Угоді розміщується Постачальником на Сайті. Зміни в Угоді набувають чинності з моменту їх розміщення на Сайті або більш пізньої дати, зазначеної Постачальником при розміщені цих змін. Приймаючи умови цієї Угоди, Ви надаєте згоду на будь-які такі зміни та вважаєтесь ознайомленими з ними в день розміщення їх на Сайті.
 2. Терміни, що вживаються в угоді
  1. Сторони погодили, що терміни, які вживаються у цій Угоді мають наступне значення:
   1. Аккаунт — обліковий запис Користувача на Сайті, який містить набір відомостей про Користувача для його ідентифікації на Сайті та забезпечення можливості користуватись сервісами Сайту.
   2. Виготовлення меблів — роботи, які виконуються Виробником на виконання Замовлення Замовника Сайту та включають в себе вартість матеріалів, фурнітури, виконання всіх робіт, необхідних для якісного виготовлення меблів, розпочинаючи від перевірки замірів до встановлення меблів, зокрема, але не виключно:
    • виїзд за місцезнаходженням Приміщення;
    • перевірка відповідності наведених в дизайн-проекті розмірів меблів до розмірів Приміщення Замовника, та у разі необхідності, внесення необхідних корегувань;
    • Замовлення та доставка всіх необхідних матеріалів, фурнітури, складових для виготовлення меблів;
    • безпосередньо роботи з виготовлення меблів;
    • доставка та встановлення меблів у Приміщення Замовника.
   3. Виробник (Виробник меблів) — суб'єкт господарювання-користувач Сайту (юридична особа або фізична особа-підприємець), який зареєструвався на ньому з метою отримання можливості користуватись сервісами Сайту, а саме: обирати Замовлення на Сайті, пропонувати Замовникам свої умови виконання замовлень, та у випадку вибору його пропозиції Замовником виготовлення меблі на запропонованих ним (Виробником) умовах.
   4. Ескіз меблів — візуальне зображення зовнішнього вигляду меблів без зазначення замірів, внутрішнього наповнення меблів та фурнітури.
   5. Дизайн-проект — візуальне зображення зовнішнього вигляду меблів та відповідне креслення меблів із зазначенням всіх необхідних замірів, внутрішнього наповнення меблів, обраних Замовником матеріалів та фурнітури , замовленої послуги занесення меблів на поверх, замовленої послуги підключення техніки. Дизайн-проект може містить інші необхідні дані для виготовлення меблів. Обсяг цих даних визначається дизайнером Постачальника. Дизайн-проект виготовляється за заявкою Замовника дизайнером Постачальника в форматі спеціалізованої комп'ютерної програми.
   6. Замовлення — розміщена на Сайті в передбаченому цією Угодою порядку у спеціально передбаченій формі інформація про бажання Замовника отримати послуги Постачальника та замовити виконання робіт з виготовлення меблів.
   7. Замовник — дієздатна фізична/юридична особа-користувач Сайту, який зареєструвався на ньому з метою отримання послуг з виготовлення дизайн-проекту/графічного зображення меблів, обрання найвигіднішої на його (Замовника) погляд пропозиції Виробника з виконання Замовлення (виготовлення меблів), а також укладення з Виробником договору на виготовлення меблів;
   8. Користувач — Замовник або Виробник, який зареєструвався на Сайті з метою отримання можливості користуватись сервісами Сайту;
   9. Конфіденційна інформація — будь-яка інформація, в тому числі, але не виключно, яка зазначена нижче, яка з метою виконання цієї Угоди та договорів, укладених між Постачальником/Виробником/Замовником була отримана Користувачем та/або інформація, до якої він зміг отримати доступ у зв'язку з виконанням цієї Угоди або договорів, укладених між Постачальником/Виробником/Замовником, у будь-якій формі, в тому числі, але не виключно у письмовій, візуальній, електронній формі, на магнітному носії або в цифровому форматі, в тому числі на електронних носіях та/або розкрита в усній формі:
    • інформація про Замовників, в тому числі їх персональні дані, вартість Замовлення;
    • стан розрахунків між Сторонами цієї Угоди;
    • інформація про умови договорів, укладених Постачальником із Користувачами та інші умови співробітництва Постачальника з Користувачами;
    • інша інформація, розголошення якої може зашкодити інтересам Сайту та/або Постачальнику.
   10. Послуга — діяльність Постачальника із задоволення потреб Користувачів в отриманні можливості розміщувати та обирати Замовлення на Сайті, пропонувати та обирати умови виконання Замовлення, замовляти розробку дизайн-проекту меблів тощо. Види послуг, які надаються Постачальником, наведені в цій Угоді та договорах, укладених Постачальником із Користувачами.
   11. Приміщення Замовника — приміщення, адреса якого зазначена Замовником під час розміщення Замовлення на Сайті, та у якому будуть встановлюватись меблі, виготовлені Виробником.
   12. Пропозиція Виробника — розміщена на Сайті інформація про готовність Виробника виконати роботи з виготовлення меблів за певним Замовленням, яка містить інформацію про наступні умови виконання Замовлення:
    • повну вартість виконання Замовлення (включаючи вартість матеріалів, виготовлення та встановлення меблів) у гривнях;
    • розмір попередньої оплати за виконання Замовлення у гривнях;
    • строк виконання Замовлення з моменту укладення договору із Замовником у робочих днях;
    • гарантійний строк у місяцях. Виробник не може запропонувати Замовнику гарантійний строк менше, ніж один місяць.
   13. Процедура перевірки — надання Виробником документів, що підтверджують законність здійснення ним підприємницької діяльності та перевірка цих документів Постачальником.
   14. Реєстрація на Сайті — заповнення Користувачем реєстраційної форми на Сайті та/або авторизація Користувача через соціальні мережі.
   15. Сайт — сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов'язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту https://zamovshafu.com.ua у мережі Інтернет, які належать Постачальнику.
   16. Додаткові послуги — діяльність Постачальника із задоволення потреб Користувачів в отриманні можливості розміщувати та обирати Замовлення на Сайті, пропонувати та обирати умови виконання Замовлення, замовляти розробку дизайн-проекту меблів тощо. Види послуг, які надаються Постачальником, наведені в цій Угоді та договорах, укладених Постачальником із Користувачами.
   17. Матеріали — всі необхідні складові для виготовлення меблів, в тому числі, але не виключно: МДФ, ДСП, ДВП, стільниця, фурнітура, кромковий матеріал, обробний матеріал, скло, дзеркало тощо.
 3. Реєстрація на сайті
  1. Для отримання послуг від Постачальника Користувач має зареєструватись на Сайті, а Виробник — також надати документи, зазначені у цій Угоді.
  2. Послуги надаються Замовнику з моменту його реєстрації на Сайті і до моменту деактивації (видалення) його аккаунта.
  3. Для реєстрації на Сайті Замовник має заповнити такі дані щодо себе: прізвище, ім'я, номер телефону, адреса приміщення, у якому будуть встановлюватись меблі, виготовлені Виробником. За бажанням Замовник при реєстрації може надати такі додаткові дані щодо себе: по батькові, електронна адреса.
  4. Замовник зобов'язаний зазначати точні, достовірні та актуальні дані щодо себе. У разі зміни даних Замовник зобов'язаний повідомити Постачальника про таку зміну в триденний строк шляхом внесення відповідних відомостей до свого аккаунту. Постачальник не зобов'язаний перевіряти точність, достовірність та актуальність персональних даних Замовника.
  5. Послуги надаються Виробнику з моменту його реєстрації на Сайті та проходження ним процедури перевірки, і до моменту деактивації (видалення) його аккаунта.
  6. Постачальник перевіряє Виробника за наступними критеріями:
   • актуальність даних про місцезнаходження;
   • актуальність даних про керівника (підписанта);
   • перебування/не перебування Виробника у стані припинення;
   • наявність у Виробника податкового боргу;
   • наявність судових справ, у яких Виробник виступає у якості відповідача;
   • наявність невиконаних виконавчих проваджень;
   • актуальність даних щодо системи оподаткування тощо.

   Реєструючись на Сайті та приймаючи умови цієї Угоди, Виробник надає Постачальнику усвідомлену та добровільну згоду на проведення ним (Постачальником) перевірки вказаної вище інформації.

   Перевірка цих даних здійснюється з метою захисту Замовника від недобросовісних осіб, зареєстрованих у якості виробників меблів.

  7. Замовник повинен розуміти, що вжиті Постачальником заходи перевірки Виробника можуть не виявити недобросовісних користувачів, тому Замовник має проявляти розумну обачність під час вчинення ним юридично значимих дій з Виробниками.
  8. Для проходження Процедури перевірки Виробник має завантажити у передбаченому розділі Сайта наступні документи:
   1. Виробник-юридична особа:
    • виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,
    • копію Статуту,
    • копію Корпоративного договору (за наявності) або довідку про неукладення Корпоративного договору,
    • витяг з Реєстру платників єдиного податку (за наявності),
    • довідку про відкриття рахунку в банку.
   2. Виробник-фізична особа-підприємець:
    • виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,
    • копію ідентифікаційного номера,
    • витяг з Реєстру платників єдиного податку (за наявності),
    • довідку про відкриття рахунку в банку.

    Всі документи, окрім виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Виробника, будуть доступні тільки Постачальнику та не будуть доступні Користувачам Сайту.

    Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Виробника буде надана Постачальником Замовнику після передання Виробнику Зобов'язань Замовника.

  9. Після завантаження Виробником необхідних документів та успішного проходження процедури перевірки Постачальник активує аккаунт Виробника на Сайті.
  10. Процедура перевірки Виробника вважається не пройденою, аккаунт Виробника не активується у одному або сукупності наступних випадків:
   • Виробником надані (завантажені на Сайт) не всі документи, визначені п. 3.8. цієї Угоди;
   • Виробником надані (завантажені на Сайт) документи неналежної якості зображення;
   • у Постачальника виникли сумніви щодо достовірності документів, наданих (завантажених на Сайт) Виробником;
   • під час проходження процедури перевірки Виробника Постачальник виявив невідповідність поданих Виробником документів інформації відповідних реєстрів;
   • під час проходження процедури перевірки Виробника встановлено наявність у нього податкового боргу, невиконаних виконавчих проваджень, судових справ, у яких Виробник виступає у якості відповідача;
   • перебування Виробника у стані припинення;
   • Постачальник з інших причин дійшов висновку про непроходження Виробником процедури перевірки.

   Постачальник може, але не зобов'язаний, пояснити Виробнику причини відмови в активації аккаунта, а Виробник не має права вимагати від Постачальника активації аккаунта та/або будь-яку компенсацію за відмову в активації.

  11. Після реєстрації Виробника на Сайті, з метою ознайомлення його з сервісами Сайта, Виробнику може бути наданий 30-тиденний пробний період без проходження процедури перевірки, впродовж якого Виробник має можливість ознайомлюватись із Замовленням, розміщеними на Сайті, але не має можливості пропонувати свої умови виконання замовлень до моменту проходження процедури перевірки та активації аккаунту. Якщо впродовж 30-тиденного пробного періоду Виробник не пройшов процедуру перевірки, його аккаунт блокується. Повторно пробний період не надається.
 4. Порядок надання послуг
  1. Послуга надається Постачальником «як є». Постачальник не має права впливати на вибір Замовника або пропозиції Виробника щодо умов виконання Замовлення. Постачальник надає Замовнику можливість розмістити своє Замовлення на виготовлення дизайн-проекту та виконання робіт з виготовлення меблів та обрати пропозицію Виробника меблів, Виробнику — самостійно розміщувати свої пропозиції з умовами виконання Замовлення.
  2. Всі Замовлення та пропозиції з умовами виконання цих Замовлень розміщуються на Сайті без зазначення ідентифікаційних даних Замовників і Виробників.
  3. Послуги, які надаються Замовнику (надалі разом іменовані — Послуги), можуть бути наступні:
   1. розробка дизайн-проекту (надалі — Розробка проекту), яка складається з наступних етапів:
    • розміщення Замовлення на виготовлення дизайн-проекту;
    • вихід дизайнера Постачальника за адресою місцезнаходження Приміщення, у якому будуть встановлюватись меблі;
    • розробка дизайнером Постачальника дизайн-проекту;
    • розрахунок калькуляції вартості матеріалів;
    • передання Замовнику Постачальником дизайн-проекту у форматі спеціалізованої комп'ютерної програми. Вартість цієї послуги становить 10% від вартості меблів, визначеної у калькуляції вартості матеріалів.
   2. цикл розробка дизайн-проекту та замовлення меблів (надалі — Замовлення меблів), яка складається з наступних етапів:
    • розміщення Замовлення на виготовлення меблів;
    • вихід дизайнера Постачальника за адресою місцезнаходження Приміщення;
    • розробка дизайнером Постачальника дизайн-проекту;
    • надання Замовнику пропозицій Виробників щодо вартості, розміру попередньої оплати та строку виготовлення меблів згідно проекта, розробленого дизайнером Постачальника;
    • обрання Замовником пропозиції Виробника на свій розсуд. Вартість цієї послуги для Замовника визначається в укладеному ним з Постачальником договорі.
   3. Замовлення меблів за власним дизайн-проектом Замовника (надалі — Замовлення меблів за власним проектом), яка складається з наступних етапів:
    • надання Замовником Постачальнику власного дизайн-проекту;
    • вихід дизайнера Постачальника за адресою місцезнаходження приміщення, у якому будуть встановлюватись меблі (надалі – Приміщення);
    • корегування дизайнером Постачальника наданого Замовником дизайн-проекту з урахуванням зроблених у Приміщені замірів та вимог Постачальника до дизайн-проекту;
    • надання Замовнику пропозицій Виробників щодо вартості, розміру попередньої оплати та строку виготовлення меблів згідно розробленого дизайнером Постачальника проекта;
    • обрання Замовником пропозиції Виробника на свій розсуд. Вартість цієї послуги для Замовника визначається в укладеному ним з Постачальником договорі.
  4. Для використання сервісів Сайту Замовник після активації його аккаунта має обрати вид послуги із перелічених у п. 4.3. цієї Угоди, яку він бажає отримати. Після чого Замовник має можливість зробити Замовлення на Сайті.
  5. У разі обрання Замовником послуги, передбаченої п. 4.3.2. або п. 4.3.3. цієї Угоди, Замовник зобов'язується в дводенний строк після обрання на Сайті пропозиції Виробника з умовами виконання Замовлення, укласти договір на виготовлення меблів.
  6. Цією Угодою Замовник надає право Постачальнику передати Виробнику (пропозицію якого на Сайті обрав Замовник) зобов'язання Замовника укласти договір на виготовлення меблів відповідно до дизайн-проекту та на умовах, запропонованих Виробником на Сайті. Представник Постачальника має право бути присутнім при зустрічні Виробника та Замовника, а також при підписанні договору між ними.
  7. Після розміщення Замовлення представник Постачальника телефонує Замовнику впродовж 24 годин для уточнення деталей Замовлення.
  8. Після уточнення деталей Замовлення Замовник здійснює попередню оплату послуг Постачальника у розмірі, визначеному в укладеному з Постачальником договорі. У випадку безготівкового розрахунку, оплата вважається здійсненою Замовником в момент надходження коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.
  9. Після надходження попередньої оплати Постачальнику, дизайнер виїжджає за місцезнаходженням Приміщення для здійснення замірів та інших необхідних дій для виготовлення дизайн-проекту. Час та дата виходу дизайнера Постачальника попередньо узгоджується із Замовником. Замовник має забезпечити доступ дизайнера Постачальника до Приміщення та можливість здійснити заміри, необхідні для виготовлення дизайн-проекту. Замовник зобов’язаний надати дизайнеру Постачальника перелік техніки, яку необхідно буде встановлювати у меблі, дизайн-проект виготовлення яких розробляється, із зазначенням марки, моделі та габаритних розмірів меблів, а також повідомити про необхідність замовлення Виробнику послуг занесення меблів на поверх та підключення техніки. У випадку не надання Замовником вказаної у цьому пункті інформації, вважається, що техніка встановлюватись не буде, а послуги занесення меблів на поверх та підключення техніки Замовнику не потрібні. При цьому всі ризики, пов’язані із ненаданням інформації, зазначеної в цьому пункті, покладаються на Замовника. Строк виготовлення дизайн-проекту залежить від його складності та не може перевищувати 14 днів з моменту здійснення замірів Приміщення дизайнером.
  10. Після виходу дизайнера Постачальника за адресою місцезнаходження Приміщення Замовник не має права змінювати розміри та/або конфігурацію Приміщення, встановлювати в ньому додаткове обладнання або здійснювати інші зміни Приміщення, які можуть вплинути на відповідність дизайн-проекту Приміщенню. Розміри та характеристики Приміщення під час виходу дизайнера Постачальника фіксуються дизайнером письмово та шляхом фотографування.
  11. У випадку обрання Замовником послуги, передбаченої п. 4.3.1. цієї Угоди, зобов'язання Постачальника вважаються виконаними в момент передання Замовнику виготовленого дизайн-проекту.
  12. У випадку обрання Замовником послуги, передбаченої п. 4.3.2. або п. 4.3.3. цієї Угоди, Постачальник розміщує дизайн-проект та іншу необхідну інформацію про замовлення, для отримання Замовником пропозицій від Виробників щодо умов виконання цього Замовлення. Зобов'язання Постачальника вважаються виконаними після надання Замовнику хоча б однієї пропозицій Виробника.
  13. Кожне Замовлення на виготовлення меблів містить готовий дизайн-проект, розроблений Постачальником та узгоджений Замовником.
  14. Всі пропозиції Виробників на Сайті розміщуються без їх ідентифікаційних даних.
  15. Виробник розуміє, що на Сайті зареєстровані інші Виробники меблів, які також пропонують свої послуги/роботи Замовникам, а останні самостійно обирають пропозиції виготовлення меблів.
  16. За допомогою Сайту Виробник самостійно пропонує Замовникам умови виконання Замовлення, зазначені в п. 2.1.12. цієї Угоди.
  17. Пропозиція Виробника одразу публікується на Сайті разом з пропозиціями інших виробників, які також зареєстровані на Сайті та мають доступ переглядати пропозиції та пропонувати власні умови виконання Замовлення.
  18. Якщо Виробником запропоновано не всі умови виконання, передбачені п. 2.1.12 цієї Угоди, його пропозиція не публікується на Сайті.
  19. Виробник може на свій розсуд змінювати умови власної пропозиції в будь-який час до моменту вибору Замовником однієї із пропозицій, які було надано зареєстрованими на Сайті Виробниками. Після обрання пропозиції Замовником умови пропозиції змінюватись Виробником не можуть.
  20. Замовник та Виробники меблів, що зареєстровані на Сайті, мають доступ до перегляду інформації по виконаним замовленням Виробників, які розмістили свою пропозицію про виконання замовлення. Інформація по попереднім замовленням включає в себе фотографії готових виробів, відгуки та оцінки Замовників щодо виконаної Виробником роботи.
  21. У випадку, якщо Замовник обере пропозицію Виробника, Постачальник зобов'язується негайно повідомити про це Виробника за допомогою SMS (короткого текстового повідомлення) або дзвінка на номер телефону, який Виробник вказав при реєстрації на Сайті, та передати Виробнику Зобов'язання замовника; а Виробник зобов'язується впродовж 2-х робочих днів з моменту отримання повідомлення прийняти це Зобов'язання замовника від Постачальника особисто за адресою місцезнаходження Постачальника та протягом 3-х робочих днів з моменту отримання Зобов'язання замовника скористатися цим зобов'язанням та укласти з Замовником договір на виготовлення меблів відповідно до дизайн-проекту та до умов, які на момент вибору запропонував Виробник.
  22. У випадку, якщо на Замовлення Замовника впродовж 10 днів не надано жодної пропозиції Виробника, або Замовник не здійснив вибір жодної пропозиції Виробника, замовлення вважається закритим.
  23. Ідентифікаційні дані Виробника передаються Замовнику впродовж трьох днів після обрання пропозиції Виробника.
  24. У випадку, якщо Виробник у встановлені в п. 4.20. цієї Угоди строки не прийняв Зобов'язання Замовника та/або не уклав із Замовником договір Замовлення знову розміщується на Сайті, а Виробник оплачує Постачальнику штраф у розмірі 10% від вартості Замовлення, яке запропонував Виробник, та/або його аккаунт може бути деактивований Постачальником.
  25. У випадку, якщо Замовник впродовж двох днів з моменту звернення до нього Виробника меблів не уклав з останнім договір з будь-яких причин, не залежних від Виробника, Замовник оплачує Постачальнику штраф у розмірі 10% від вартості Замовлення, яке запропонував Виробник, та/або його аккаунт може бути деактивований Постачальником.
  26. У випадку відмови Замовника від Послуг після виїзду дизайнера Постачальника за адресою місцезнаходження Приміщення до надання Замовнику пропозицій Виробників, Замовник виплачує Постачальнику вартість послуги у розмірі вартості послуги Розробка проекту, визначеному п. 4.3.1. цієї Угоди.
  27. У випадку відмови Замовника від послуги Виготовлення меблів після надання Замовнику пропозицій Виробників, або не здійснення вибору Виробника впродовж 10 днів з моменту розміщення Замовлення на Сайті, послуга вважається наданою Постачальником в повному обсязі. У такому випадку Замовник за бажанням може отримати Ескіз меблів згідно розміщеного ним Замовлення.
  28. У випадку відмови Замовника від послуги Виготовлення меблів після укладення договору з Виробником, Замовник виплачує відшкодування Виробнику згідно умов укладеного з ним Договору та неустойку згідно укладеного між Замовником і Постачальником договором.
  29. Під відмовою Замовника від послуги розуміється як усне або письмове повідомлення Постачальника або Виробника про відмову, вчинення Замовником дій, які вказують на відмову від послуги, а також бездіяльність Замовника, яка перешкоджає Постачальнику/Виробнику виконувати умови цієї Угоди та договору, укладеного із Замовником.
  30. Виробник розпочинає виготовлення меблів після укладення відповідного Договору із Замовником.
  31. Порядок виготовлення меблів та розрахунку між Виробником і Замовником визначається укладеним між ними договором, який має відповідати Типовій формі договору.
  32. В день встановлення меблів Замовнику Виробник зобов'язаний сфотографувати виготовлені ним меблі та завантажити це фото на Сайт у відповідний розділ. Фото виготовлених та встановлених меблів мають бути належної якості, на фото не повинно бути людей та/або сторонніх предметів, які не мають відношення до виготовлених Виробником меблів. Фото завантажуються на Сайт з метою демонстрації іншим Замовникам робіт Виробника.
  33. Замовник має право поставити оцінку якості та строків виконання робіт Виробником, а також залишити відповідні відгуки на Сайті.
  34. Постачальник має право без будь-якого повідомлення та узгодження з Користувачем перевірити/відхилити/неопубліковані/видалити його відгук, якщо зміст такого відгуку не відповідає вимогам цих Умов, нормам чинного законодавства або нормам моралі.

   У разі публікації відгуку, він публікується в незмінному вигляді, зі збереженням авторської орфографії та пунктуації.

   Відгук повинен відповідати наступним вимогам:

   • повинен стосуватись робіт/послуг, наданих з використанням сервіс Сайту, роботи, виконаної Виробником за умовами пропозиції, прийнятої Замовником на цьому Сайті;
   • не повинен містити відомостей про особисті засоби зв'язку Користувача (номер телефону, поштову адресу, електронну адресу, облікового запису Skype та інше);
   • не повинен бути сексуального, насильницького, порнографічного, жорстокого, дискримінаційного характеру;
   • не повинен містити нецензурну лексику;
   • не повинен закликати до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України або іншої держави, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягань на права і свободи людини, порушення законодавства, вчинення дій, які можуть заподіяти шкоду життю чи здоров'ю людини, довкіллю, спонукають до нехтування засобами безпеки;
   • не повинен містити тверджень, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігій, за мовними ознаками, родом і характером діяльності, місця проживання і т.п.;
   • не може порушувати чиї-небудь авторські права;
   • не може порушувати норми чинного законодавства, загальноприйняті норми і правила, ображати чиюсь честь і гідність;
   • не може містити будь-які шкідливі програми, посилання, файли, які можуть порушити роботу Сайту, завдати шкоди Сайту, Постачальнику, Користувачам, їх комп'ютерам і/або програмному забезпеченню, отримувати несанкціонований доступ до інформації і т.п.;
   • не може містити рекламні або будь-які комерційні матеріали, посилання на них, а також посилання на сайти або продукцію конкурентів Сайту.
  35. Постачальник має право розміщувати на Сайті або інших джерелах інформації фотографії меблів, виготовлених (та встановлених) Виробниками на замовлення, отримані поза сервісами Сайту. Прийняття умови цієї Угоди свідчить про надання згоди Виробником на розміщення Постачальником на Сайті або в інших джерелах інформації фотографій виготовлених (встановлених) Виробником виробів, в тому числі, виготовлених на замовлення, отримані поза сервісами Сайту.
 5. Гарантійні зобов'язання
  1. Виробник несе в повному обсязі відповідальність перед Замовником за своєчасність та якість виконання робіт, комплектність меблів, виконання гарантійних зобов'язань.
  2. Гарантійні зобов'язання перед Замовником визначаються договором між Виробником і Замовником та цією Угодою.
  3. Строк гарантії визначається відповідно до запропонованих Виробником умов виконання Замовлення та обчислюється з моменту встановлення меблів у Приміщенні Замовника та підписання відповідного акта. Гарантія на матеріали надається виробниками цих матеріалів.
  4. Гарантія не розповсюджується на меблів у наступних випадках:
   • використання матеріалів та обладнання, наданих Замовником;
   • виявлення порушення правил експлуатації меблів Замовником;
   • механічного/фізичного або іншого пошкодження меблів.
  5. Гарантія надається за умови дотримання правил експлуатації меблів.
  6. У випадку виникнення будь-яких претензій/спорів зі сторони Замовника щодо виконання Виробником робіт та/або гарантійних зобов'язань, такі претензії/спори вирішуються Виробником. Постачальник не несе відповідальності за невиконання/неналежне виконання Виробником своїх зобов'язань перед Замовником.
 6. Додаткові послуги
  1. Постачальник може надавати Користувачам додаткові послуги із задоволення потреб Користувачів в отриманні можливості розміщувати та обирати на Сайті певні пропозиції (надалі по тексту — додаткові послуги).
  2. Види додаткових послуг, які надаються Постачальником;
   • послуга пошуку залишків матеріалів, необхідних для виготовлення меблів,які є в наявності у інших Виробників (надалі іменується — Пошук залишків);
   • розміщення рекламних оголошень для Виробників, зареєстрованих на Сайті.
  3. Послуга Пошук залишків доступна тільки для Виробників, зареєстрованих на Сайті та зареєстрованих на сайті за запрошенням Виробника юридичних або фізичних осіб, які займаються виготовленням меблів незалежно від організаційно-правової форми господарювання (надалі — Користувач послуги).
  4. За власним бажанням має право запрошувати Користувачів послуги, зареєструватися на Сайті для використання послуги Пошук залишків матеріалів
  5. Користувач послуги має право не використовувати послугу Пошук залишків. Реєстрація Користувача послуги на Сайті свідчить про його обізнаність з умовами цієї Угоди та добровільну згоду на користування послугами Постачальника
  6. Користувач послуги має прав користуватись тільки послугою Пошук залишків. Інші послуги, які надаються Виробникам Постачальником, можуть бути доступні для перегляду Користувачу послуги, але він має можливості скористуватись ними тільки після укладення відповідного письмового договору з Постачальником.
  7. Виробник/ Користувач послуги, якому потрібний залишок матеріалу, розміщує на Сайті оголошення про необхідний йому матеріал, його розміри та інші характеристики. Зміст замовлення має відповідати вимогам, викладеним у п. 4.34 цій Угоді.
  8. Постачальник має право без будь-якого повідомлення та узгодження з Виробником/ Користувачем послуги перевірити / відхилити/ неопубліковані /видалити його оголошення про пошук залишків, якщо зміст такого оголошення не відповідає вимогам цих Умов, нормам чинного законодавства або нормам моралі.
  9. У разі публікації оголошення, воно публікується в незмінному вигляді, зі збереженням авторської орфографії та пунктуації.
  10. Одночасно з публікацією оголошення на Сайті всім Виробникам, зареєстрованим на Сайті та Користувачам послуги Постачальником направляється SMS (коротке текстове повідомлення) на номер телефону, який вони вказували при реєстрації на Сайті із коротким змістом оголошення або із повідомленням про розміщення нового оголошення про пошук залишків на Сайті. Постачальник не несе відповідальність за не надіслання SMS/некоректне його надіслання або за некоректну роботу Сайту в частині забезпечення надання послуги Пошук залишків.
  11. Виробник/Користувач послуги, який може надати залишок, щодо якого розміщеного оголошення, надає свою пропозицію щодо вартості та інших умов продажу залишку. Особа, яка розмістила оголошення щодо пошуку залишку обирає на власний розсуд пропозицію щодо придбання залишку та отримує контакті дані особи, яка запропонувала залишок. Після цього відповідне оголошення про пошук залишків видаляється з Сайту.
  12. Послуга Пошук залишків вважається наданою в момент розміщення на Сайті оголошення про пошук залишків, в тому числі і том випадку, якщо не надійшло жодної пропозиції про продаж залишку.
 7. Інтелектуальна власність
  1. Всі права інтелектуальної власності, в тому числі виключні майнові права, на Сайт (програмне забезпечення, комп'ютерну програму, базу даних, текстове наповнення, графічне зображення та інші об'єкти), його складові та похідні належать Постачальнику.
  2. Авторським правом захищаються не тільки Сайт, його складові, інформація розміщена на Сайті, а і його оформлення, стиль, спосіб подачі інформації та інші дані, характерні для цього Сайту.
  3. Всі права інтелектуальної власності, в тому числі виключні майнові права, на дизайн-проект та його складові належать Постачальнику. Дизайн-проект може бути використаний Виробником тільки для ознайомлення та підготовки пропозиції Замовнику, а у випадку узгодження Замовником пропозиції Виробника — для виробництва меблів за цим замовленням тільки один раз. Замовник має право використовувати дизайн-проект для виробництва меблів тільки для власних потреб тільки один раз.
 8. Інші умови
  1. У випадку порушення Виробником умов цього Договору Постачальник має право без попереднього погодження з Виробником обмежити його доступ до Сайту або послуг Сайту. При цьому Виробник не має права вимагати будь-яку компенсацію від Постачальника за такі обмеження.
  2. Постачальник має право припинити надання послуги Користувачу та деактивувати його аккаунт у наступних випадках:
   • розірвання договору надання інформаційних послуг, укладеного між Користувачем і Постачальником;
   • припинення дії договору надання інформаційних послуг, укладеного між Користувачем і Постачальником;
   • наявності не вирішеної впродовж 14-ти днів скарги Замовника з приводу якості виконання робіт, комплектності меблів, строків виконання робіт, усунення недоліків, невиконання/неналежного виконання Виробником гарантійних зобов'язань;
   • наявності заборгованості Користувача перед Постачальником;
   • наявності інших невиконаних зобов'язань Користувача перед Постачальником;
   • порушення Користувачем договору надання інформаційних послуг, укладеного між Користувачем і Постачальником, цієї Угоди, інших правил користування Сайтом.
  3. Користувачам заборонено:
   • використовувати будь-яку інформацію, розміщену на Сайті в комерційних цілях або інших цілях, не пов'язаних з метою функціонування цього Сайту;
   • порушувати права інших Користувачів;
   • розміщувати на Сайті відгуки, які не відповідає вимогам, визначеним в п. 4.33 цієї Угоди;
   • вчиняти будь-які дії, які можуть зашкодити роботі Сайту, пошкодити пристрої Постачальника та/або Користувачів;
   • отримувати/надавати особисті дані Користувачів Сайту для їх використання поза сервісами Сайту;
   • використовувати будь-яку інформацію, розміщену на Сайті в шахрайських цілях або для здійснення інших протиправних дій;
   • порушувати чиї-небудь права інтелектуальної власності;
   • будь-яким чином використовувати Сайт та знак для товарів і послуг Постачальника в цілому або їх частини, в тому числі опубліковувати його, відтворювати його де-небудь в будь-якій формі, будь-яким способом, переводити, переробляти, адаптувати або змінювати якимось яким чином, включати в бази даних, копіювати, продавати, передавати будь-яким чином третім особам.
  4. Сторона звільняється від визначеної цією Угодою та чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цією Угодою порядку. До обставин непереборної сили Сторони, зокрема, відносять: пожежа, повінь, землетрус або інші стихійні лиха, війна, військові дії будь-якого виду, техногенні катастрофи, акції громадянської непокори, заколоти, тощо, дії органів державної влади і управління, а також будь-які інші обставини, що знаходяться поза контролем Сторін і є надзвичайними або невідворотними за даних умов подіями, у тому числі прийняття законів або інших нормативних актів України, що забороняє або обмежує будь-яку дію, передбачену цим Договором.
  5. Факт настання форс-мажорних обставин засвідчується відповідним документом Торгово-промислової палати України.
  6. Про виникнення форс-мажорних обставин сторона, для якої вони настали, зобов'язана письмово повідомити іншу сторону у 10-ти денний строк з дня їх виникнення.
  7. Дія форс-мажорних обставин автоматично продовжує строк виконання зобов'язань за цим договором на строк їх дії. Якщо дія форс-мажорних обставин продовжується більше ніж 30 календарних днів, договір може бути розірваний за письмовою заявкою однієї із сторін. При цьому сторони не мають права вимагати виплати штрафних санкцій або відшкодування збитків, спричинених невиконанням обов'язків, у зв'язку з настанням форс-мажорних обставин.
  8. У випадку виникнення у Вас будь-яких питань або побажань з приводу роботи Сайту та надання послуг Постачальником, просимо Вас звертатись до Постачальника на електронну адресу support@zamovshafu.com.ua.